۲۷ دی

ششمین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران

ششمین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران . مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ در تهران با حضور حاج آقا توکلی ریاست هیات ومدیر ه و( عامل خانه خیرین نهران ) آقای شمس  نایب ریس و عضو هیات مدیره و مدیر عامل خانه خیرین استان فارس .خانم حسن آبادی عضوهیات مدیره . ومدیرعامل خانه خیرین استان کرمانشاه.آقای علیخانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل خانه خیرین استان اصفهان .اقای محمد شرافت خزانه دار وعضو هیات مدیره و مدیر عامل خانه خیرین استان مرکزی .آقای میر عظیمی عضوهیات مدیره و مدیر عامل خانه خیرین استنان قم . آقای عشقی ثانی مشاور عالی خانه خیرین ایران .آقای روشنایی مدیر عامل خانه خیرین ایران.مهمانان آقای دکتر هادی مدیر عامل شبکه ایتام کشور (ابوتراب ) وخانم دکتر نیرو شک رابط سازمان داوطببان هلال احمر کشور . ومدیر عامل موسسه آموزشی نیروی تدبیر ایرانیان ومشاور Business Coach ( از آمریکاه )

http://www.ch-iran.org/  شبکه خانه خیرین ایران

۲۴ آذر

خانه خیرین ایران

جلسه هیئت مدیره خانه خیرین ایران در روز سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ در تهران با حضور

 آقایان حاج آقا توکلی رئسی هئیت مدبره (تهران ) آقای مهندس محمد شرافت عضو هئیت مدیره وخزانه دار (مرکزی )آقای علیخانی عضو هئیت مدیره ( اصفهان ) ،آقای میر ابوالقاسمی  عضو هئیت مدیره  (یزد )

آقای عشقی ثانی مشاور عالی (تهران ) ، آقای بهروزه مدیر عامل استان مازرندان ، آقای روشنایی مدیر عامل

غایبین 

آقای شمس نائیب رئیس (فارس ) ، خانم دکتر واهب عضو هئیت مدیره ( کرمان ).خانم  الستی عضو هئیت مدیره (خراسان مشهد ) خانم حسن آبادی عضو هئیت مدیره (کرمانشاه )