23 جولای

مسئولیتی که دستگاه‌های متولی نسبت به آن بی توجه‌اند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای البرز، در حافظه تاریخی ما هرگــز مقاومت زنان عفیــف ایــران در مقابل فشــار رضاخان برای کشف حجاب کمرنگ نمی‌شود.

۲۱ تیرماه که در تقویم‌ها به نام روز عفاف و حجاب نامگذاری شده سالروز قیام خونین مردم مشهد در مســجد گوهر شــاد و به خاک و خون کشیده شــدن زنان محجبه‌ای است که در برابر قانون کشــف حجاب قیام کردند.

با وجود این سابقه تاریخی، با نگاهی گذرا به وضعیت امروز جامعه می‌توان دریافت که این هنجار و ارزش اسلامی به دلایلی نــزد برخی زنان رنــگ باخته و در شــهرهای بزرگ و حتی برخــی از شهرستان‌ها نمودهایی از بدحجابی را شاهد هستیم.

اما چرا برخی از زنان ایرانی که یک روز زیر ضربه‌هــای کوپال(باتــوم) قزاق‌های رضاخانی حاضــر بودند جانشــان را بدهنــد وحجاب از سرشــان کنار نرود، امروز به گونه‌ای دیگر در جامعه ظاهر می‌شــوند؟

با وجود ایــن اقدامات در این دولت نیز وضعیت حجاب و عفاف بهبود نیافته و در برخی شــهرها شاهد رشد بدحجابی هستیم.

امروز شهرستان البرز نیز از این امر بی‌نصیب نمانده و هر روز شاهد نمایش مدل‌هایی هستیم که در خیابان‌های شهر مشغول به خود اظهاری هستند.

البته این موضوع حتی در شهرهای کوچکی همچون بیدستان هم به وفور قابل مشاهده است و آمار و ارقان ارائه شده در خصوص وجود برخی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با عفاف و حجاب که عموماً محرمانه تلقی می‌شوند بعضاْ در این شهرها تکان دهنده است و صد البته که ناحیه شهری مهرگان هم به حوزه پرآسیب شهر محمدیه افزوده شده و لزوم چاره‌اندیشی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی بیشتر رخ نمایی می‌کند!

قانون حجاب و عفاف مصوبه ۴۲۷ شــورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از کاملترین مصوباتی است که در آن به مقوله عفاف و حجاب پرداخته شــده است.

در این مصوبه تکالیف ۲۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب، معین و برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف ۳۰۰ راهکار ارائه شده است و هر کدام از ۲۶ دســتگاه به تناسب نقشی که در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند، موظف به اجرای تعدادی از بندهای این مصوبه هســتند.

از میان این ۲۶ دســتگاه، فقط ۲ دستگاه مســؤولیت ســلبی دارند و ۲۴ دستگاه دیگر، ایجابی اســت. صداوســیما بــا ۳۱ وظیفه در راســتای گســترش فرهنگ حجــاب و عفاف بیشترین بار مسؤولیت را در این زمینه به دوش می‌کشد؛ مســؤولیتی که اغلب، این دستگاه‌ها و همچنین صداوسیما نســبت به آن بی‌توجه هستند.

ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشــن، تعریف اســتانداردهای فرهنگی مناســب برای ترویــج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنــگ دینی و ملی، وضع قوانین، اصالت‌بخشی به فرهنگ عفاف و رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشــاک داخلــی و خارجی در کنار نظــارت و پیگیری نحوه اجرای طرح گســترش فرهنگ عفاف به ‌صورت مســتمر و سیاســت‌های کلان مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجــاب، از جمله راهکارها و باید و نبایدهایی است که در این مصوبه به آن پرداخته شده اســت.

با تمام اینها این مصوبه حتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به طور جدی پیگیری نشد چه برسد به دستگاه‌های مسؤول شهرستانی!

از برخورد سلبی گشت ارشاد تا مدسازی اسلامی اگر بخواهیم عملکرد دســتگاه‌های مجری قانون عفاف و حجاب را بررسی کنیم در می‌یابیم که تنها نهادی که به طور نسبی به وظایف خود عمل کرده، نیروی انتظامی اســت؛ اگرچه این نیرو نیــز تنها به بخش ســلبی و برخوردهای انتظامی بــا پدیده بدحجابی پرداخته و این در حالی است که وجود گشت ارشاد در سطح شهرستان هم  تا کنون نمود مناسبی نداشته است.

Hijab-iran-15

صرف‌نظر از بدحجابی‌های سازمان یافته که نیازمند برخورد قهری و ســلبی اســت و شاید حضور گشت ارشاد در چنین مواردی الزم باشد، اما در عین حــال اغلب جوانان بدحجابی که در سطح شهر مشاهده می‌کنیم به تبعیت از مدهای اجتماعی به این شکل و شمایل در آمده‌اند.

بدیهی است برای مقابله‌ای جدی و اساسی بــا مقوله بدحجابی و آسیب‌های اجتماعی در قدم اول باید به ســراغ فرهنگ و باورهــای افراد رفت و تعمیق باورها را در نظام آموزشــی گنجاند و تنها نمی‌توان به تدوین سند و برگزاری جلسه و سخنرانی اکتفاء نمود، کاری که امروز در عملکرد دستگاه‌های مسؤول شهرستان البرز به وضوح مشاهده می‌شود.

البته نگاه آماری و سطحی و نیز عدم عمق بخشی به برنامه های فرهنگی خود از جمله مواردی است که به موضوع ولنگاری فرهنگی افزوده است، فرهنگی که در ارتباط مستقیم با عفاف و حجاب تعیین کننده سبک زندگی آینده کشور خواهد بود.

از سوی دیگر ساماندهی مد و لباس هم که یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است باید به شکلی جدی دنبال شود بدیهی اســت در صورت عرضه لباس‌های زیبا و پوشــیده متناســب با ذائقه جوانان، آنان به مدهــای عجیب و زننده‌ای که از دل شــوهای زیر زمینــی و ماهواره‌ایی بیــرون می‌آید اقبال نشــان نمی‌دهند.

هفته عفاف و حجاب هم به پایان رسید و جدول گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی هم با اعداد و ارقام تکمیل شد، اما ساماندهی فرهنگ عفاف و حجاب و نیز کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط نیازمند تلاش دستگاه‌هایی است که حداقل نام تبلیغات دینی و فرهنگ بر سر درب ساختمان‌های آنها نقش بسته و امروز در سطح شهرستان البرز تلاش و فعالیت آنها به یک عکس و چند خبر کوتاه از اقدامات سطحی خلاصه می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *