9 فوریه

الزام به تنظیم سند رسمی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سه شرط وجود دارد اول :اینکه شما باید مستاجر باشد و نه متصرف رکن دوم : اینکه شما باید روابط استیجاری مشمول قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشد و رکن سوم : اینکه ی مدت اجاره شما منقضی شده و مالک حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نباشد در این حالت شما می‌توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید.

در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کتابی کاربردی و عملی توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده تحت عنوان « الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در رویه دادگاهها » که شما می توانید با مراجعه به کتاب مذکور نمونه دادخواست و نمونه آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر را در آن ببینید.

فروش مال مشاعی - دعوای اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای تنفیذ قرارداد عادی

به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت‌نامه عادی و قراداده‌های بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات، بنا بر اصل صحت، تأیید یا تنفیذ سایر قرارهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.

  • شماره دادنامه: ۰۷۰ ۲۲۰۱۰۱ ۹۲۰۹۹۷۰
  • تاریخ: ۱۸/۸/۱۳۹۲

رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوا آقای (م.ش.) فرزند (م.) به وکالت از آقای (غ.م.) فرزند (م.) به طرفیت ۱. (غ.ص.) فرزند (ج.) ۲. اوقاف جنوب تهران ۳. موقوفه (ح.) با تولیت آقای (م.ف.) فرزند (ج.) به خواسته تنفیذ قراردادهای مورخ ۷۵/۵/۲۸ و ۷۵/۸/۱۰ و الزام خوانندگان به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح متن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مسبوقاً به موجب دادنامه صادره به شماره ۵۲۱۵۲۰-۸۸/۷/۲۱ از سوی این شعبه نسبت به دعوای وکیل محترم خواهان به دلیل عدم رضایت موقوفه قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد که تعاقباً بر اثر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل یاد شده نسبت به رأی اخیرالذکر حسب دادنامه صداری، شعبه اول تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی مجدداً به شعبه بدوی ارسال و احاله می‌گردد و اما آنچه شایان ذکر است مطابق موازین تنفیذ قراردادها به استثنای دو مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه مطابق ماده ۲۲۳ از قانون مدنی که می‌گوید… هر معامله که واقع شده باشد

گروه وکلای سنا